Dag 4: Rom blev ikke bygget på én dag


English below!


Vi har i dag fortsat arbejdet med tegningerne af fladerne og nivellering (måling af niveauer). Nogle er nu færdige og klar til at begynde at grave dybere ned på mandag, mens andre har flader, som kræver mere arbejde, da de måske har flere kontekster, der skal tegnes.

Der tegnes.

Lederteamet, som er et skiftende hold bestående af studerende, som har det overordnede ansvar for udgravningen, har i dag bl.a. arbejdet med museernes udgravningsdatabase, MUD (der for tyskerne er en meget svær forkortelse at udtale), hvor de registrerede fund, tegninger og kontekster fra fladerne.

Som noget nyt er vi er kommet frem til, at vi ikke har ramt den tidligere udgravning fra 1999-2002 (der er nemlig 20 meter mellem den gamle og den nye udgravning), hvilket betyder, at alt det, vi finder, er ny viden. Der begynder at danne sig et overblik over felt 1 og felt 2 i takt med at folk får færdiggjort deres tegninger. På nuværende tidspunkt har vi sandsynligvis rester fra både en voldgrav, murværk, gulvlag og et ildsted.
Geomagnetisk oversigt af vores udgravningsfelt. Felt 1 er det store kvadratiske, Felt 2 det rektangulære.

Da vi har arbejdet på Kristi Himmelfartsdag, er fredag blevet til en ekskursionsdag til Ribe, hvor vi skal på historisk byrundvisning. Det glæder vi os meget til! Derfor er vi først tilbage med mere arkæologi på mandag, hvor vi fortsætter udgravningen.
”Rome wasn't built in a day”

Today we have continued the work with the drawings and leveling (measuring the levels in the ground). Some have finished and are ready to dig downwards on Monday, while others have areas demanding more work e.g. if they have more contexts to draw.
The leading team, which is a changing team of students with the overall responsibility of the excavation, has spent the day working with MUD – the Danish museums excavation database (a difficult abbreviation for the Germans to pronounce). In MUD finds, drawings, and contexts are registered.
A new development is our conclusion, that we have NOT connected to the old excavation from 1999-2002 (20 meters separate the two excavations). This means, that all finds are new knowledge. An overview of Field 1 and 2 has started to appear, as people finish their drawings. As of this moment, we have most likely uncovered a moat, brick walls, layers of floor, and a fireplace, not to mention all the smaller objects.
Since we have worked on the Danish public holiday Kristi Himmelfartsdag (read: Christ’s Ascension Day), Friday has been made into a fieldtrip to Ribe. The day will include a historic tour of the town, which we are excited about! Thus, we will not be back with more archaeology until Monday where the excavation will continue.


Kommentarer