Dag 2: ”Der har ligget en borg…”


English below!


… Eller har der? De nuværende teorier om Borg Brink er splittede. Var det en faktisk borg eller var det blot en herregård for bispen? Et fund fra i går, armbrøstboltspidsen, og et fra i dag, en pilespids af jern, synes foreløbig at bekræfte voldstedets militære dimension, og altså sandsynliggøre at det har været en borg og ikke en herregård. De to fund, samt utallige andre – ja faktisk har vi rundet de 300 fund på to dage (til orientering har en gennemsnitlig dansk udgravning et samlet fundtal på omkring 100 genstande i alt)! – er langt de fleste fra borgens seneste aktive periode inden nedlæggelsen i 1500-tallet, dvs. renæssancen. Vi må formode, at vi ved at grave dybere kan finde genstande, som stammer fra borgens tidligste perioder, helt tilbage til grundlæggelsen i 1200-tallet.
Et udvalg af brændte knogler i fundposer.


Stratigrafisk har vi i dag nået lag 1 gennem afrensning af fladen i Felt 1. Overfladelaget har nummer 0. Overalt er der gulligt ler, som er uden arkæologisk interesse. Vi har derudover åbnet Felt 2 og udarbejdet og navngivet vores grid med trådinddeling af fladen på baggrund af et koordinatsystem.
Nicolai arbejder med vores grid.

Vi havde overskyet vejr med en smule vind og regn henunder eftermiddagen. Efter endt udgravning fik vi besøg af et nysgerrigt æsel, der meget gerne ville med ind i de varme lejrhytter og fodres med gulerødder. På vej i skraldespanden var den også, for at spise både cigaretter, plastik og dåser, men der måtte vi sætte en stopper for eventyret og afspærre dette græsningsområde. Arbejdsrutinerne begynder at hænge fast, og efter aftenens chili con carne spiller vi kort og drikker øl – lige fra æ græns’.
Har I nogen gulerødder?”A castle was here…”


… or was there? The current theories surrounding Borg Brink (read: Castle Brink) differ. Was it really an actual castle? Or was it simply a manor belonging to the Bishop of Ribe? For the time being, a find from yesterday (the crossbow bolt) and a find from today (an arrowhead in iron), seem to confirm the locations military function, and thus support the stronghold theory. The two finds, as well as countless others, mostly stem from the castles latter period before it was abandoned in 16th century, i.e. the renaissance. As a matter of fact, we have reached 300 finds on a mere two days (on average, an excavation in Denmark results in around 100 finds in total)! We presume that by digging deeper we will uncover objects from earlier times, all the way back to the founding of the castle in the 13th century.


Stratigraphically we have reached layer 1 through the cleansing of the surface in Field 1. The surface is given the number 0. All around, one can see a yellowy clay layer without much archaeological interest (as we suspect it to be the underground). Moreover, we have opened Field 2, put our grid in place with strings, as well as named the various grids on the basis of a coordinate system.


The weather was cloudy with a bit of wind and some rain in the afternoon.


After the workday had ended, we received a visit from a curious donkey, who was very interested in, joining us in the warm huts and being fed carrots. A head in the big bins outside to eat cigarettes, plastic and cans was also attempted. However, we had to put an end to the adventure, and enclose this grassing area.


The work routines are starting to form, and after a portion of chili con carne, we are playing cards and drinking beer.

Kommentarer